CNS15663 限用物質標示 證書號碼:CI434065690171 主型號:EFS-24DA


設備名稱:安定器內藏式螢光燈泡-電子式,型號: EFS-24DA
其他相關型號如下方備註
單元 限用物質及其化學符號
鉛(Pb) 汞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr+6) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
燈帽 O O O O O O
玻璃管 O O O O O O
填充物 O O O O O
安定器 O O O O O O
塑膠外殼 O O O O O O
備考一. "O"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考二. "一"係指該項限用物質為排除項目。
備註:
EF2S-23DA EFSS-23DB   LB-U21SLB 
EF2S-23DB EFSS-23LA   LB-U23SDA 
EF2S-23LA EFSS-23LB   LB-U23SDB 
EF2S-23LB EFU-18DA   LB-U23SLA 
EFG-17DA EFU-18LA   LB-U23SLB 
EFG-17LA EFU-20DA   LB-U24SD 
EFG-17LB EFU-20LA   LB-U24SL 
EFG-18DA EFU-21DA   PR-3U23WL 
EFG-18LA EFU-21DB   SLED 17W/D 
EFG-20DA EFU-21LA   SLED 17W/L 
EFG-20LA EFU-21LB   SLED 18W/D 
EFG-21DA EFU-23DA   SLED 18W/L 
EFG-21DB EFU-23LA   SPI-21D 
EFG-21LA EFU18D-EX120/T4 SPI-21D-2 
EFG-21LB EFU18L-EX120/T4 SPI-21L 
EFG21D-EX120 EFU21D-EX120/T4 SPI-21L-2 
EFG21L-EX120 EFU21D-EX240/T4 SPI-23D 
EFS-20DA EFU21L-EX120/T4 SPI-23D-2 
EFS-20LA EFU21L-EX240/T4 SPI-23L 
EFS-21DA FSL21D-EX120/T3 SPI-23L-2 
EFS-21DB FSL21D-EX240/T3 SPI-24D 
EFS-21LA FSL21L-EX120/T3 SPI-24D-2 
EFS-21LB FSL21L-EX240/T3 SPI-24L 
EFS-23DA FSL22D-EX120/T3 SPI-24L-2 
EFS-23DB FSL22D-EX240/T3 SPI-G-17D 
EFS-23DD FSL22L-EX120/T3 SPI-G-17L 
EFS-23LA FSL22L-EX240/T3 SPI-G-21D 
EFS-23LB FSL23D-EX120/T3 SPI-G-21D-2 
EFS-23LC FSL23D-EX240/T3 SPI-G-21L 
EFS-23LD FSL23L-EX120/T3 SPI-G-21L-2 
EFS-24DB FSL23L-EX240/T3 SPI-P-23D 
EFS-24LA FSL24D-EX120/T3 SPI-P-23D-2 
EFS-24LB FSL24D-EX240/T3 SPI-P-23L 
EFSS-21DA FSL24L-EX120/T3 SPI-P-23L-2 
EFSS-21DC FSL24L-EX240/T3 TLS-3U21D 
EFSS-21LA LA-S23W   TLS-3U21L 
EFSS-21LC LA-S23Y   TLS-TS21D 
EFSS-22DA LA-U21W   TLS-TS21L 
EFSS-22DB LA-U21Y   TLS-TS23D 
EFSS-22LA LB-U21SDA   TLS-TS23L 
EFSS-22LB LB-U21SDB   XYFLB21D 
EFSS-23DA LB-U21SLA   XYFLB21L 
         XYFLB23D 
     XYFLB23L