CNS15663 限用物質標示 證書號碼:CI435065690238 主型號:EFS-16DC

 • image

設備名稱:安定器內藏式螢光燈泡-電子式,型號: EFS-16DC
其他相關型號如下方備註
單元 限用物質及其化學符號
鉛(Pb) 汞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr+6) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
燈帽 O O O O O O
玻璃管 O O O O O O
填充物 O O O O O
安定器 O O O O O O
塑膠外殼 O O O O O O
備考一. "O"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考二. "一"係指該項限用物質為排除項目。  
備註:
DVTWIST 12W/827 EFS-5DE-E14 FSL9D-EX240/T2
DVTWIST 12W/827E14 EFS-5LC FSL9L-EX120/T2
DVTWIST 12W/865 EFS-5LC-E14 FSL9L-EX240/T2
DVTWIST 12W/865E14 EFS-5LD LB-U05SD 
DVTWIST 13W/827 EFS-8DC LB-U05SL 
DVTWIST 13W/865 EFS-8DC-E14 LB-U08SDA 
DVTWIST 5W/827 EFS-8DD LB-U08SLA 
DVTWIST 5W/827E14 EFS-8LC LB-U12SD 
DVTWIST 5W/865 EFS-8LC-E14 LB-U12SL 
DVTWIST 5W/865E14 EFS-8LD SPI-13D 
DVTWIST 8W/827 EFS-9DC SPI-13D-2 
DVTWIST 8W/827E14 EFS-9DD SPI-13L 
DVTWIST 8W/865 EFS-9LC SPI-13L-2 
DVTWIST 8W/865E14 EFS-9LD SPI-5D 
EFGL-7DA   EFSA-13DC SPI-5D-2 
EFGL-7DB   EFSA-13DC-E14 SPI-5L 
EFGL-7LA   EFSA-13DD SPI-5L-2 
EFGL-7LB   EFSA-13DD-E14 SPI-8D 
EFS-12DC   EFSA-13LC SPI-8D-2 
EFS-12DC-E14   EFSA-13LC-E14 SPI-8L 
EFS-12DD   EFSA-13LD SPI-8L-2 
EFS-12LC   EFSA-13LD-E14 XYFLB05D 
EFS-12LC-E14   FSL12D-EX120/T2 XYFLB05L 
EFS-12LD   FSL12D-EX240/T2 XYFLB08D 
EFS-13DC   FSL12L-EX120/T2 XYFLB08L 
EFS-13DD   FSL12L-EX240/T2 XYFLB12D 
EFS-13LC   FSL13D-EX120/T3 XYFLB12L 
EFS-13LD   FSL13D-EX240/T3 ZOL-SP13WD
EFS-16DD   FSL13L-EX120/T3 ZOL-SP13WL
EFS-16DE   FSL13L-EX240/T3 ZOL-SP5WD 
EFS-16LC   FSL5D-EX120/T2 ZOL-SP5WL 
EFS-16LD   FSL5D-EX240/T2 ZOL-SP8WD 
EFS-5DC     FSL5L-EX120/T2 ZOL-SP8WL 
EFS-5DD     FSL5L-EX240/T2   
EFS-5DE   FSL9D-EX120/T2