CNS15663 限用物質標示 證書號碼:CI435065690227 主型號:EFS-85DA


設備名稱:安定器內藏式螢光燈泡-電子式,型號: EFS-85DA
其他相關型號如下方備註
單元 限用物質及其化學符號
鉛(Pb) 汞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr+6) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
燈帽 O O O O O O
玻璃管 O O O O O O
填充物 O O O O O
安定器 O O O O O O
塑膠外殼 O O O O O O
備考一. "O"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考二. "一"係指該項限用物質為排除項目。
備註:
EFS-36DA   FSL45D-EX120/T4 LB-U75SLA  
EFS-36DB   FSL45D-EX120/T5 LB-U85SD  
EFS-36LA   FSL45D-EX240/T4 LB-U85SDA  
EFS-36LB   FSL45D-EX240/T5 LB-U85SL  
EFS-45DA   FSL45L-EX120/T4 LB-U85SLA  
EFS-45DB   FSL45L-EX120/T5 SPI-36D  
EFS-45LA   FSL45L-EX240/T4 SPI-36D-2  
EFS-45LB   FSL45L-EX240/T5 SPI-36L  
EFS-55DA   FSL75D-EX120/T6 SPI-36L-2  
EFS-55DB   FSL75D-EX240/T6 SPI-45D  
EFS-55LA   FSL75L-EX120/T6 SPI-45D-2  
EFS-55LB   FSL75L-EX240/T6 SPI-45L  
EFS-75DA   FSL85D-EX120/T6 SPI-45L-2  
EFS-75DB   FSL85D-EX240/T6 SPI-75D  
EFS-75LA   FSL85L-EX120/T6 SPI-75D-2  
EFS-75LB   FSL85L-EX240/T6 SPI-75L  
EFS-85DB   LB-U45SD SPI-75L-2  
EFS-85LA   LB-U45SDA SPI-85D  
EFS-85LB   LB-U45SL SPI-85D-2  
FSL36D-EX120/T4 LB-U45SLA SPI-85L  
FSL36D-EX240/T4 LB-U75SD SPI-85L-2  
FSL36L-EX120/T4 LB-U75SDA XYFLB55D  
FSL36L-EX240/T4 LB-U75SL XYFLB55L