CNS15663 限用物質標示 證書號碼:CI435265690219 主型號:EFS-28DB


設備名稱:安定器內藏式螢光燈泡-電子式,型號: EFS-28DB
其他相關型號如下方備註
單元 限用物質及其化學符號
鉛(Pb) 汞(Hg) 鎘(Cd) 六價鉻(Cr+6) 多溴聯苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
燈帽 O O O O O O
玻璃管 O O O O O O
填充物 O O O O O
安定器 O O O O O O
塑膠外殼 O O O O O O
備考一. "O"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考二. "一"係指該項限用物質為排除項目。
備註:
EFS-28DD FSL28D-EX240/T3    
EFS-28LB FSL28L-EX240/T3    
EFS-28LD